A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, https://egyazegyben.com oldalon elérhető portál (ideértve a nyilvános fórumokat is) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza. 

ADATKEZELŐ ADATAI 

Az adatkezelő neve: Média Alternatíva
Az adatkezelő címe: [email protected]
Adatfeldolgozó megnevezése: Média Alternatíva
Nyilvántartási szám: 13/3417. 

Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, és kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói vagy szerződött partnerei ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói vagy a szerződött partnerei mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el. 

ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy - a szolgáltatás használata során felmerülő vitákat rendezze, - a felhasználók számára felvilágosításokat adjon, - közreműködjön a működési és szolgáltatásban előforduló problémák elhárításában, - közreműködjön az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában. 

Az üzemeltető a személyes adatok feldolgozását: - tisztességesen és törvényesen végzi, - gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon, - gyűjtés és/vagy további feldolgozás során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek, - a gyűjtés és kezelés során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek, - minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel a gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek, - tárolást olyan formában végez, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez. 

REGISZTRÁCIÓ 

A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak marketing- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit. 

Az üzemeltető a felhasználók részére a levelezésre és az érdeklődési körük kiválasztására lehetőséget biztosít. Ezek segítségével az üzemeltető a felhasználók részére a már megadott preferenciáik, illetve az általuk már megadott adatok alapján marketing és reklámcélú üzeneteket is eljuttathat a felhasználókhoz. A szolgáltatás használata regisztráció nélkül (személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül) is lehetséges. 

Az adatkezelés alapja mindig a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatást használók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. 

A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolhatja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli ezt. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne. 

EGYÉB SZABÁLYOZÁS 

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatait. A felhasználó személyes adatainak harmadik személlyel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: 

- Amennyiben a szolgáltatás bizonyos részeit (co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják illetve üzemeltetik, és ezeket a felhasználó igénybe veszi és ennek során személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre a független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkoznak. 
- Az üzemeltető együttműködik a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése stb.) felderítése érdekében. Az üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek. 
- Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató vagy Partnerei által meghirdetett, a weboldalon keresztül elérhető bármely nyereményjátékban részt vesz, és ennek eredményeként nyereményre, ajándékra válik jogosulttá, akkor hozzájárulása esetén a Szolgáltató és a Partner jogosult a nyeremény tényét, a nyereményt és ajándékot, valamint a Felhasználó nevét a weblapján közzétenni. 
- A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat és közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást, értékelést, bejegyzést vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információk tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 
- Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt. 
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek 
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére. 
- A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódás tényét és a felhasználóhoz kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személynek, ennek az lehet a következménye, hogy elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét, és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az azonosító vagy a jelszó haladéktalan megváltoztatása. 
- A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlés útján létesít egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával. Az üzemeltető végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen. 

A szolgáltatás keretén belül a felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatok módosítására és javítására, és személyes adatai felhasználásáról tájékoztatást kérni a [email protected] e-mail címen. Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak: - az üzemeltető által kezelt adatairól, - az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, - kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését a [email protected] e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. 

Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősséget kizár. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében. 

Ha valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra stb.) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, és kezdeményezheti a jogsértő jogi felelősségre vonását. Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a módosított Adatvédelmi Nyilatkozat tényére 8 napon át köteles felhívni a figyelmet a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba. 

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK 

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), az teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell: 
- a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését,
- a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat,
- a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, a telefonszámát valamint az elektronikus levelezési címét.

REMARKETING CÍMKÉZÉS 

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adsense rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az üzemeltető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.